مشخصات فردی و زندگینامه
نام:میکاییل
نام خانوادگی:صفائی
پست الکترونیک:dm_safaei@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تبلیغ

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد